Νοσηλευτική υπηρεσία

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1.  Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τομείς , ο οποίος λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης.

         Ο Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευ­τικά Τμήματα, ως ακολούθως:

 • 1ος Νοσηλευτικός Τομέας: διαρθρώνεται σε (5) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα  της Ιατρικής Υπηρεσίας , τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα.
 • 2ος Νοσηλευτικός Τομέας: διαρθρώνεται σε (5) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Χειρουρ­γεία και τον Εργαστηριακό Τομέα

2.  Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

 1. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
 2. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ­τικό τομέα
 3. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο­νται ως ακολούθως:

 1. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο­σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
 2. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι­στήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
 3. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
 4. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσω­τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
 5. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα­τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
 6. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο­σηλείας των ασθενών.
 7. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Εκπαιδευτικές Δράσεις

 • Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ – PDF
 • Πραγματοποίηση μαθημάτων σε υγειονομικό προσωπικό και σπουδαστές – PDF
 • Πρόγραμμα Ενδοτμηματικών Μαθημάτων – PDF
 • Trafficking – PDF

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα

 • Καθήκοντα Εφημερίας – PDF
 • Καθήκοντα Τραυματιοφορέων – PDF
 • Καθήκοντα Βοηθού Θαλάμου – PDF
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής / Παράδοσης Νεκρού – PDF
 • Πρωτόκολλα Χειρουργείων – PDF
 • Πρωτόκολλο Φλεβοκέντησης – PDF
 • Πρωτόκολλα Καρδιολογικής  2 – PDF
 • Πρωτόκολλα Καρδιολογικής  1 – PDF
 • Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα – PDF
 • Ενδοπεριτοναική Χορήγηση Φαρμάκων – PDF
 • Πρωτόκολλο φροντίδας Έλκων από κατάκλιση – PDF
 • Επιμολύνσεις Χειρουργικών Τραυματιών – PDF
 • Ασφαλή Χρήση Απολυμαντικών για εργαλεία – PDF
 • Πρωτόκολλο Καθετηριασμού Ουροδόχου Κύστεως – PDF
 • Διαχείριση ύποπτου επιβεβαιωμένου περιστατικού – PDF 
 • Καρδιακή ανακοπή – PDF 
 • Οργάνωση τροχήλατου ανακοπής – PDF
 • Πρωτόκολλο ετοιμασίας χειρουργικής αίθουσας – PDF
 • Πρωτόκολλο καθετηριασμού PORT – PDF
 • Πρωτόκολλο διακομιδής ασθενούς από τη  Στεφανιαία μονάδα-Καρδιολογική κλινική – PDF 
 • Πρωτόκολλο ελέγχου και καταγραφής επισκεπτών στο χειρουργείο – PDF
 • Πρωτόκολλο επιλογής φλέβας για τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα – PDF 
 • Πρωτόκολλο κεντρικής φλεβικής γραμμής-υλικά τοποθέτησης-περιποίηση-διαχείριση – PDF
 • Πρωτόκολλο λήψης καλλιέργειας ούρων σε νεογνά και παιδιά – PDF
 • Πρωτόκολλο μητρικού θηλασμού – PDF 
 • Πρωτόκολλο οργάνωσης του υλικού της εξωτερικής αιμοληψίας – τμήμα αιμοδοσίας – PDF 
 • Πρωτόκολλο οργάνωσης τροχήλατου ΩΡΛ ΤΕΠ – PDF
 • Πρωτόκολλο ορθής χρήσης γαντιών – PDF 
 • Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής ορθοπεδικού ασθενούς από το χειρουργείο – PDF 
 • Πρωτόκολλο παραλαβής αίματος από νοσηλευτή εφημερίας όταν δεν υπάρχει κάλυψη από το προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας – PDF 
 • Πρωτόκολλο παραλαβής μονάδων αίματος και παραγώγων από την αιμοδοσία (παρουσία νοσηλευτή αιμοδοσίας) – PDF
 •  Πρωτόκολλο περιποίησης και φροντίδας σημείου εξόδου κεντρικού φλεβικού καθετήρα – PDF 
 • Πρωτόκολλο προετοιμασίας κλίνης ΜΕΘ – PDF 

Διημερήδες

Αποκλοιστικές/οι Νοσηλεύτριες/ες