1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

thumb

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες, ήτοι από 24/3/2016 έως 31/3 /2016.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  prometh@otenet.gr 

με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές