2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

thumb

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 12-5 -2016:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από 12/5/2016 έως 17/5/2016.
Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  prometh@otenet.gr  με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές