ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 10.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

thumb

Θέμα: Ορθή επανάληψη – διόρθωση στην αριθμ.10/2014 Διακήρυξη για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (CPV 33140000-3) .

Σας ενημερώνουμε ότι επί της αριθμ. 10/2014 Διακήρυξης για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (CPV 33140000-3) στο άρθρο 1 γίνονται οι εξής αλλαγές :

 

AΡΘΡΟ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ,ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής :

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 14.198,37 €, για προσφορές που αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Για προσφορές που αφορούν μέρος των ζητούμενων ειδών η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε : 25,00 € για κάθε είδος ανά α/α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ