Διαπραγμάτευση για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου