ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

thumb
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2013 (ΑΔΑ ΩΙΘΡ4690ΒΣ-ΩΚΩ) του ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» (για τον Φορέα: Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας) μέσω ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 446778»