ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ