ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΜΟΝΑΔΩΝ Η/Υ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 ΕΥΡΩ