ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ