ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.12/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ