ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ