2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

thumb

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.
Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες:  ήτοι από 25/2/2016 έως 29/2/2016.
Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  prometh@otenet.gr με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές