1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

thumb

5-1 -2016:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ ,

όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες, ήτοι από 5/1/2016 έως 12/1 /2016.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  prometh@otenet.gr 

με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές