ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ