ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΤΝ

ISO 9001

Στις 22/11/2007 η ΜΤΝ έλαβε την πιστοποίηση ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 για

Νοσηλευτικές και Διοικητικές Διεργασίες της Μονάδας Τεχνητού

Νεφρού που ανανεώθηκε στις 8/2/2011 με EN ISO 9001:2008


  
ISO 9001