ΔΙΟΙΚΗTIKH ΔΟΜΗ

Περιλαμβάνει 10 τμήματα διαφορετικών αρμοδιοτήτων.
  Γραμματεία: φροντίζει για την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας.
  Κίνηση Ασθενών: φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων για την εισαγωγή και έξοδο των ασθενών αντίστοιχα και για την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
  Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: έχει την ευθύνη και τη φροντίδα γραμματειακής υποστήριξης των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των ασθενών.
  Τμήμα Πληροφορικής-Οργάνωσης: έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της μηχανοργάνωσης, της επεξεργασίας και τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών, της παροχής και διακίνησης πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στο Υπουργείο Υγείας και στους αρμόδιους φορείς.
  Οικονομικό Τμήμα: φροντίζει για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών και εισηγείται έγκαιρα προτάσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
  Τμήμα Διατροφής: εδώ ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων ασθενών και προσωπικού. Στο τμήμα, εντάσσονται οι επιστημονικές οργανικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες, όλων όσων ασχολούνται με τα τρόφιμα, από την προμήθεια, μέχρι την κατανάλωσή τους.
  Κοινωνική Υπηρεσία: φροντίζει για τη στήριξη και συμπαράσταση των νοσηλευόμενων για κοινωνικά προβλήματα, διερευνά τις αιτίες που τα προκαλούν, φροντίζει για την αντιμετώπισή τους.
  Στελέχη Υγείας: σε αυτό, εντάσσονται οι δραστηριότητες των τεχνολόγων εργαστηρίων, χειριστών ιατρικών συσκευών, κλιβανιστών, εργασιοθεραπευτών.
  Τεχνικό Τμήμα: έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση εκτέλεσης εργασιών ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και βελτίωσης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και γιατην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
  Βιοϊατρική Τεχνολογία: έχει την ευθύνη και τη φροντίδα της ορθολογικής χρήσης του ιατρικού επιστημονικού εξοπλισμού, καθώς και την οργανωμένη τεχνική υποστήριξη του.