Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης

Το τμήμα Πληροφορικής & οργάνωσης, πέραν της καθημερινής υποστήριξης της κεντρικής μηχανοργάνωσης, του δικτύου δεδομένων, των υπηρεσιών web, των εφαρμογών, του στόλου των υπολογιστικών συστημάτων και της διαχείρισης χρηστών.

Την τελευταία πενταετία έχει υλοποιήσει – βελτιώσει υποδομές και διαδικασίες, με χρηματοδότηση από το ΕΑΠ της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Επέκταση – δημιουργία νέων θέσεων πρόσβασης στη δομημένη καλωδίωση του δικτύου δεδομένων στα κτήρια του νοσοκομείου με νέες θέσεις δικτύου, για την αύξηση της ασφάλειας και της διαχείρισης κάθε θέσεις δικτύου ξεχωριστά.
 • Αντικατάσταση ενεργών στοιχείων δικτύου για τη βέλτιστη διαχείριση, υψηλή διαθεσιμότητα (HA) και εποπτεία του δικτύου δεδομένων, όπως επίσης και για την αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο δίκτυο με 10 φορές υψηλότερη ταχύτητα (από 100 στα 1000 mbps) για κάθε τελικό χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές θέσεις πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων.

 • Οργάνωση του δικτύου, τροποποιήσεις στην δομημένη καλωδίωση και δημιουργία εικονικών δικτύων VLANs, με έλεγχο ροών δεδομένων μέσω ACLs.

 • Αναβάθμιση των οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού του νοσοκομείου.
 • Εγκατάσταση ενεργών στοιχείων δικτύου και στους 6 νέους περιφερειακούς κόμβους της νέας πτέρυγας, του βρεφονηπιακού σταθμού του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας και των δύο νέων χώρων εξωτερικών ιατρείων παιδιατρικής και ιατρείων πόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε αριθμό πρόσβασης στο ενιαίο δίκτυο δεδομένων του νοσοκομείου.
 • Διασύνδεση των νέων περιφερειακών κόμβων δικτύου με τον κεντρικό κόμβο του δικτύου δεδομένων στο υφιστάμενο κτήριο μέσω οπτικών ινών και έλεγχος της λειτουργίας του δικτύου με μεταφορά δεδομένων.
 • Προσθήκη νέων φυσικών κεντρικών servers υψηλής τεχνολογίας με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω οπτικών ινών, για την εικονικοποίηση των διακομιστών και για την αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα της κεντρικής μηχανοργάνωσης του νοσοκομείου, με μεγαλύτερη ισχύ στην επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων.
 • Εικονικοποίηση (virtualization) των διακομιστών της κεντρικής μηχανοργάνωσης (βάσης δεδομένων, εφαρμογών, web, διασύνδεσης, διαχείρισης χρηστών, κεντρικής προστασίας antivirus, αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων, διαχείρισης firewall, κτλ) σε ειδική πλατφόρμα εικονικοποίησης στους φυσικούς servers με δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης όλων των εικονικών μηχανών στα φυσικά μηχανήματα και δυνατότητα αντιγραφής (replication) των εικονικών μηχανών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάμεσα στους φυσικούς servers. Η συγκεκριμένη τεχνολογία και αρχιτεκτονική προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα σε περιπτώσεις αστοχίας οποιασδήποτε εικονικής μηχανής (από σοβαρά χειριστικά σφάλματα, επιθέσεις ιών κτλ) ή αστοχίας υλικού των φυσικών servers.
 • Εγκατάσταση 40 σημείων εκπομπής ασύρματων δικτύων στα κτήρια των νοσοκομείων, με κεντρική διαχείριση, για τη δυνατότητα διασύνδεσης στο δίκτυο του νοσοκομείου μέσω φορητών – βιοιατρικών – συσκευών (tablets, laptops, φορητά ακτινολογικά – υπέρηχοι κτλ) του ιατρικού προσωπικού κυρίως για τη διαχείριση του ιατρικού φακέλου των ασθενών, αλλά και τη δυνατότητα ασφαλούς με συγκεκριμένο bandwidth, σύνδεσης επισκεπτών στο διαδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου του νοσοκομείου.
 • Εγκατάσταση νέου antivirus στους υπολογιστές των νοσοκομείων με κεντρική διαχείριση και εποπτεία μέσω της κεντρικής μηχανοργάνωσης του νοσοκομείου.
 • Αντικατάσταση 70 Η/Υ οι οποίοι δεν διαθέτουν ασφαλές λειτουργικό σύστημα και οι δυνατότητες τους δεν επαρκούν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
 • Εγκατάσταση συστήματος ενοποιημένης διαχείρισης απειλών (UTM – firewall) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας – ΗΑ – για την προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, την εποπτεία και διαχείριση χρήσης του διαδικτύου και την ασφαλή διασύνδεση από εξωτερικά σημεία.
 • Διαχείριση bandwidth της διαδικτυακής πύλης με οριοθέτηση της κίνησης δεδομένων τύπου downloads, video-music streaming, guest traffic για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνσης.
 • Χρήση της ψηφιακής υπογραφής, από όλη την ιεραρχία στην οποία έχει αποδοθεί ψηφιακή υπογραφή, στα εξερχόμενα έγγραφα του νοσοκομείου, εφόσον αρχικά εφαρμοστεί, από τις διευθύνσεις και τμήματα των νοσοκομείων που παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο εξερχόμενων εγγράφων, η εγκριτική διαδικασία εξερχομένων εγγράφων όπως προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου υπουργείου.
 • Πλήρη κατάργηση των απεικονιστικών εξετάσεων για όλους τους εξωτερικούς ασθενείς, στο νοσοκομείο, οι οποίοι αποτελούν το 80-90% του όγκου των εξετάσεων. Επόμενο βήμα η κατάργηση της αποτύπωσης των απεικονιστικών εξετάσεων σε φιλμ και για τους εσωτερικούς ασθενείς.
 • Εγκατάσταση συστήματος RIS-PACS για την πλήρη ψηφιοποίηση των απεικονιστικών εξετάσεων και την κατάργηση έντυπων μέσω αποθήκευσης (hard copies). Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα των νοσοκομείου για τη διαχείριση των εξετάσεων μέσα από τον ιατρονοσηλευτικό φάκελο.
 • Πρωτοβουλία διασύνδεσης του τοπικού συστήματος αρχειθέτησης ιατρικών εικόνων με το αντίστοιχο σύστημα αρχειοθέτησης HARMONI του ΕΔΕΤ (εθνικού δικτύου έρευνας και τεχνολογίας) που εδρέυει στην Κρήτη, για την ασφαλή αποθήκευση τουλάχιστον για 20 χρόνια όλων των επικονιστικών εξετάσεων του νοσοκομείου και τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ανάκτησης των ιατρικών εικόνων από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

 • Μετάπτωση των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων σε τεχνολογία web για τη βέλτιστη χρήση τους από οποιαδήποτε συσκευή, Η/Υ ή φορητή συσκευή, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση εγκατάστασης και σύνθετων ρυθμίσεων χρήσης των εφαρμογών.
 • Δημιουργία και διαχείριση καταλόγου χρηστών και υπολογιστών (Active Directory Domain Services) με κεντρική διαχείριση διαβαθμισμένων πολιτικών χρήσης και πρόσβασης στους πόρους μηχανοργάνωσης.
 • Πλήρης εξάλειψη διαφυγόντων οικονομικών απαιτήσεων, που αποτελούν περίπου το 30% περίπου των συνολικών μηνιαίων απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ, για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία.
 • Κατάργηση των έντυπων βιβλίων εγγραφής των εξωτερικών επισκέψεων στα τακτικά και έκτακτα εξωτερικά ιατρεία και αντικατάσταση της διαδικασίας εγγραφής με τη χρήση της σχετικής λογισμικής εφαρμογής των ραντεβού και των εξωτερικών επισκέψεων. Η επίτευξη του στόχου προσφέρει οικονομία στην αγορά των έντυπων βιβλίων, οικονομία στη χρήση του χώρου αποθήκευσης τους, δυνατότητα άμεσης εύρεσης εξωτερικής επίσκεψης και άμεσης διαχείρισης στατιστικών, δημογραφικών και επιδημιολογικών στοιχείων.
 • Κατάργηση των αποτελεσμάτων των βιοπαθολογικών εξετάσεων, αρχικά των εσωτερικών ασθενών, σε έντυπη μορφή.
 • Εγκατάσταση δικτυακών καμερών ασφαλείας για την κάλυψη των εισόδων του νοσοκομείου και σημαντικών εσωτερικών χώρων και αντίστοιχων καμερών βιντεοσκόπησης χειρουργείων για λόγους τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 • Διασύνδεση με το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του δήμου Εορδαίας με όδευση 4,5 χιλιομέτρων οπτικής ίνας, από τον κοντινότερο οπτικό κόμβο του μητροπολιτικού δικτύου της πόλης για την εξασφάλιση των μελλοντικών αναγκών του νοσοκομείου στις τηλεπικοινωνίες και την αύξηση της συνολικής ταχύητας του διαδικτύου από 8 σε 100 mbps.
 • Διασύνδεση μέσω διαδικτύου του μαγνητικού τομογράφου που βρίσκεται στο νοσοκομείο Κοζάνης με το σύστημα αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων (PACS) που βρίσκεται στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας για την αποστολή και ψηφιακή αρχειοθέτηση των μαγνητικών εξετάσεων των εσωτερικών ασθενών του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας που διακομίζονται για αυτές τις εξετάσεις στο νοσοκομείο Κοζάνης. Οι μαγνητικές εξετάσεις των εσωτερικών ασθενών όπως και οι υπόλοιπες απεικονιστικές τους εξετάσεις είναι διαθέσιμες και για εξ’ αποστάσεως διάγνωση, ως υπηρεσία τηλεϊατρικής, από οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο με ασφαλή σύνδεση μέσω διαδικτύου.
 • Ψηφιοποίηση των έντυπων φακέλων των υπαλλήλων. Η επίτευξη του στόχου προσφέρει ασφαλή αντίγραφα των προσωπικών εγγράφων και άμεση διαβαθμισμένη πρόσβαση από του υπαλλήλους του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού.
 • Δημιουργία – εικονικού – server, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο υπ’αρίθμ. Α5β/Γ.Π.οικ.48158/22-06-17 έγγραφο του ΥΥ, σχετικά με τη διασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής για διασύνδεση με το BI.
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού δικτυακών αποθηκευτικών συσκευών (NAS) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (ΗΑ) για εξασφάλιση αντιγράφων βάσεων δεδομένων και εικονικών μηχανών από τους κεντρικούς servers και των επιχειρησιακών εγγράφων των τμημάτων του νοσοκομείου.

 • Δημιουργία ιδιωτικού cloud για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση στα επιχειρησιακά και ιατρικά δεδομένα του νοσοκομείου σύμφωνα με τις πολιτικές πρόσβασης όπως ορίζονται στη διαχείριση χρηστών μέσω του active directory
 • Δημιουργία ασφαλών VPN συνδέσεων για την απομάκρυσμένη πρόσβαση στα εικονικά δίκτυα (VLANs) του νοσοκομείου σύμφωνα με τις πολιτικές πρόσβασης του firewall
 • Δημιουργία υπηρεσιών τηλεϊατρικής – τηλεδιάγνωσης για την άμεση αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών με ασφαλή γνωμάτευση από ειδικά τμήματα τριτοβάθμιων νοσοκομείων και για την αποφυγή άσκοπων διακομιδών και της ταλαιπωρίας ασθενών και των συνοδών τους.
 • Δημιουργία – in house – υπηρεσίας e-Ραντεβού προς τους πολίτες, για τη δημιουργία και οργάνωση των ραντεβού τους  στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, με λειτουργία 24Χ7, μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου.
 • Κρυπτογράφηση προσωπικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων, αλλαγή στον τρόπο αναζήτησης των ασθενών με προσωπικά στοιχεία με τη χρήση εικονικού κρυπτογραφημένου server.
 • Αντιμετώπιση λαθών και διαρροών που προκύπτουν από τους χρήστες, με τη δυνατότητα του auditing
 • Αποστολή κρυπτογραφημένων προσωπικών δεδομένων προς άλλους φορείς υγείας.
 • Διακρίσεις εργασιών σε πανελαδικά συνέδρια με τέσσερις αποσπάσεις βραβείων καλύτερης εργασίας και εύφυμης μνείας.