Δημόσιοι Διαγωνισμοί

thumb

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012969012)

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.44/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012969012) του Επαναληπτικού Ανοικτού διαγωνισμού άνω του ορίου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19» για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
Read More
thumb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.: Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝHΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”, Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”»
Read More