Διαγωνισμοί – Προμήθειες

thumb

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012969012)

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.44/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012969012) του Επαναληπτικού Ανοικτού διαγωνισμού άνω του ορίου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19» για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
Read More