ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

thumb

Σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων

για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» – «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΣΟΧ 2/2017, ΑΔΑ: 6ΗΑΤ4690ΒΣ-7ΘΙ), ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ότι η διαδικασία έχει ανασταλεί κατόπιν έκδοσης σχετικής δικαστικής αποφάσεως. Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε επιχείρηση εργολάβου καθαριότητας από τη Θεσσαλονίκη κατά του σχετικού διαγωνισμού, τον οποίο προσέβαλε στο σύνολό του, δηλ. για όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις, εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με την οποία το Δικαστήριο διέταξε «… τη μη περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 68 εν συνόλω ατόμων, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης-εστίασης …». Σημειώνουμε ότι η ισχύς της προσωρινής Διαταγής ορίστηκε μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου για την εκκρεμή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ με την υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασή του ανέστειλε την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας προς επίλυση των νομικών ζητημάτων που τέθηκαν με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η έκδοση απόφασης σε πιλοτική δίκη για τα ζητήματα νομιμότητας της προκήρυξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση-εστίαση, αναμένεται δε η απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικά προδικαστικά ερωτήματα που απέστειλε στο ΣτΕ.

Ηδη δόθηκε εντολή στο νομικό σύμβουλο του Νοσοκομείου να διερευνήσει τη δυνατότητα επιτυχούς άσκησης αιτήσεως ανάκλησης, έστω και μερικής, της ισχύουσας Προσωρινής Διαταγής και να καταθέσει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το θέμα θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ