ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

thumb

   ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό

 

Πτολεμαΐδα     19-9-2016  

   ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

 

Aρ. Πρωτ:         11507

   Ταχ. Δ/νση : Θέση Κουρί  

 

 

   Τηλέφωνο : 2463351309

 

 

   Email : prometh@otenet.gr

   Πληροφορίες : Β.ΓΡΙΒΑ

ΠΡΟΣ

   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ : “Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ’’

 

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε με email στο prometh@otenet.gr οικονομική προσφορά για τα ακόλουθα είδη μέχρι και την Παρασκευή 23-9-2016 και ώρα 12 το μεσημέρι.

 

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

1

Μπαταρίες για Αναπνευστήρα Maquette Servo i

ΤΕΜ

2

2

Θερμίστορας (αισθητήρας θερμοκρασίας) για μόνιτορ DASH 4000 GΕ

ΤΕΜ

1

3

Καλώδια πενταπολικά ECG για μόνιτορ DASH 4000 GΕ

ΤΕΜ

2

4

Προέκταση καλωδίου EKG πενταπολικού για μόνιτορ DASH 4000 GΕ

ΤΕΜ

2

5

Αισθητήρας δακτύλου οξυμετρίας Nellcor για μόνιτορ DASH 4000 GΕ

ΤΕΜ

5

6

Μανιταράκια Νεφελοποίησης για τον αναπνευστήρα ENGSTROM

ΤΕΜ

2

7

Καλώδιο Νεφελοποιητή αναπνευστήρα ENGSTROM

ΤΕΜ

1

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

8

Καλώδιο εξαπολικό   BSM 2301 Κ για μόνιτορ NIHON KOHDΕΝ

ΤΕΜ

3

ΓΙΑ Τ.Ε.Π.

 

9

Αισθητήρας οξυμετρίας δακτύλου (μανταλάκια)

ΤΕΜ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτής του παρατηρητηρίου τιμών και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητήριο (αν υπάρχει ).
  • Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
  • Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
  • Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους εργοστασίου παραγωγής, τον κωδικό Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.
  • Η προσφορά να περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές ή περιγραφικά φυλλάδια και φωτογραφίες των προσφερόμενων ειδών.
  • Αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.
  • Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά με τα μηχανήματα. Σε περίπτωση ασυμβατότητας με τα μηχανήματα , ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να δεχτεί την επιστροφή τους
  • Χρόνος ισχύος προσφοράς 3 μήνες (να αναγράφεται επί της προσφοράς).
  • Χρόνος παράδοσης : Άμεσος
  • Τρόπος πληρωμής: Επί Πιστώσει.

                   

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   κ.α.α

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ